Gå til hovedindhold

Husorden

Her finder du husordenen for AASKO kollegiet

 • Læs op

Indhold

  Husorden – AASKO

  Her kan du læse om de love og regler, som du er forpligtet til at rette dig efter som beboer på kollegiet.

  §1
  Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er pligtig at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af kollegierådet/beboerrådet, Kollegiets bestyrelse eller dennes bemyndigede.
  Stk. 2. Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters adfærd på kollegiet.

  §2
  Beboerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør, navnlig skal de læsende kammeraters krav på læse- og nattero stedse respekteres, især når private sammenkomster arrangeres.

  §3
  Det påhviler enhver beboer at medvirke til god orden i de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse, samt i øvrigt medvirke til ordenens opretholdelse i disse, herunder også rengøring af de fælles lokaler. Såfremt en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden.

  §4
  Hele kollegiet er røgfrit, og dette gælder både værelserne, fællesrummene og udendørsarealerne, der hører til kollegiet. Dette gælder også, når der holdes arrangementer i fællesrummene.

  §5
  Det er enhver beboers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter omhyggeligt samt medvirke til, at intet fjernes fra kollegiet.

  §6
  Husdyr må ikke medbringes eller forefindes på kollegiet.

  §7
  Fra det øjeblik en beboer har fået overdraget sin nøgle af vagtmesteren, og indtil denne atter har modtaget nøglen, er beboeren alene ansvarlig for sin lejlighed og dennes inventar. Beboeren er derfor pligtig at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde.
  Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at unddrage sig ansvar for mangler, skader eller slid på lejligheden eller dennes inventar, som han måtte konstatere ved lejemålets overtagelse, påhviler det beboeren straks ved indflytningen at underrette vagtmesteren om manglerne m.v., således at der på synslisten kan indføres et notat herom.

  §8
  Kollegiet påtager sig intet ansvar for beboernes person- og ejendele.

  §9
  I forbindelse med udflytning fra kollegiet, vil der blive afholdt syn af boligen, hvortil alle kollegiets ejendele skal være til stede. Lejeren skal inden kl. 12,00 på fraflytningsdagen sørge for rengøring af hele lejemålet samt aflevere nøgler til vagtmesteren.
  Stk. 2. Kollegiet forbeholder sig ret til at rengøre boligen i det omfang, det skønnes nødvendigt, på den fraflyttende lejers regning.

  §10
  Ved en beboers misligholdelse af husordenen kan vedkommende beboer af Kollegierådet tildeles en advarsel.
  Stk. 2. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan bestyrelsen efter at have indhentet en udtalelse fra kollegierådet opsige den pågældende til øjeblikkelig fraflytning.
  Stk. 3. For behandling af sager vedr. overtrædelse af husordenen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte regler.

  Sidst opdateret: 16. oktober 2023