Gå til hovedindhold

Generel praktisk information

Her finder du generelle praktiske informationer for AASKO kollegiets beboere

 • Læs op

Indhold

  Praktiske oplysninger

  Postadresse
  Din postadresse er Dalgas Avenue 8 (A, B eller C), (sal), (vær. Nr.).
  Modtaget post befinder sig i postkassen, der hører til den pågældende etage i stueplan. Din værelsesnøgle benyttes.

  Internet
  Du har forbindelse til Internettet. Hvis du har problemer med forbindelsen, kan det skyldes dit netværkskort. Kontakt Mikael Syska, den netværksansvarlige for at få hjælp på
  mail: mikael@syska.dk.

  TV
  Der er tv med med tv-pakke i fællesrummet og køkkenerne.

  Gange og trapper
  Ifølge brandvedtægterne skal indgange, gange, trapper og nødudgange være ryddet for genstande (reoler, madrasser, tøjstativer osv.). Brandmyndighederne holder en gang om året uvarslet brandsyn for at tjekke, om brandvedtægterne overholdes. De giver påtale og til tider bøder, hvis gangarealer mv. ikke er ryddet. Vagtmesteren kan også fjerne genstande på gange osv. uden varsel.

  Nøgle
  Når du tjekker ind på kollegiet, får du udleveret din nøgle. Skulle du miste din nøgle til dit værelse eller din lejlighed, kan du kontakte vagtmesteren inden for normal arbejdstid; så kan han låse dig ind. Uden for normal arbejdstid og indtil kl. 24.00 kan du også forsøge at kontakte vagtmesteren, som har en midlertidig reservenøgle. Husnøglen bruges også til postkassen.

  Du kan som sidste udvej for at blive låst ind kontakte en låsesmed. Du skal selv betale udgifterne hertil. Hvis du mister din nøgle, skal du eventuelt betale for en ny omstilling af låsen. En ny nøgle koster dagsprisen. Så pas på din nøgle!

  Vaskeri
  Vaskeriet findes i stuen 8B. Udgifterne til vask er inkluderet i huslejen.

  Tørrerum
  Der forefindes tørrerum i stuen blok A, og man kan benytte altaner, hvor der er tørresnor.
  Man må ikke stille tørrestativer på gangen.

  Cykelrum
  Der forefindes cykelrum på kollegiet, som lægger imellem blok A og blok B. Nøglen til jeres værelse passer dertil. Der må ikke stilles motorkøretøjer i rummet. En gang om året fjernes ubrugte cykler - der kommer opslag op i god tid forinden.

  Affald
  Sørg for altid at binde knude på affaldsposen inden den puttes i containeren. Sørg for, at affaldscontainerne ikke overfyldes. Overfyldning medfører, at kollegiet skal betale for ekstra containere, som igen kan føre til huslejestigninger. I den lille gård bag vaskeriet kan der stilles storskrald, værelsesnøglen passer til døren. Hver 14. dag afhentes storskrald.

  Husdyr
  Det er ikke tilladt at holde husdyr eller passe andres dyr på kollegiet.

  Rengøring
  Beboerne står selv for rengøring i køkkenet samt den almindelige oprydning på toiletter og fællesarealer.

  Husleje
  Huslejen gælder fra d. 1. i hver måned, og sidste rettidig betalingsdag er d. 3. bankdag her efter. Betales lejen efter d. 3. bankdag, vil næste måneds opkrævning blive pålagt et gebyr på 121 kr. (2007 niveau) + 2 % af beløbet over 1.000 kr. Du skal betale din husleje via Betalingsservice:

  Tilmelding til Betalingsservice. Denne betalingsform, er den absolut billigste og letteste for alle parter. Betalingsservice er gratis og kan opsiges når som helst. Du kan tilmelde dig ordningen på det girokort, som du modtager, efter du er flyttet ind. Hvis du stadig modtager et girokort efter tilmelding til Betalingsservice, er det enten fordi, ordningen endnu ikke er trådt i kraft, eller fordi der er sket en fejl ved tilmeldingen. Kontakt dit pengeinstitut for at få løst problemet.

  Hvis huslejen ikke betales
  Hvis du ikke betaler din husleje, sender vi først to rykkerskrivelser med gebyr; Hvis huslejen alligevel ikke betales inden 3 dage efter sidste rykker vil du blive opsagt med øjeblikkelig varsel jf. den almindelige lejelov.

  Huslejeforhøjelse
  Hvis huslejen forhøjes, bliver det varslet 3 måneder i forvejen.

  Intern flytning
  Ved intern flytning skal du udfylde en blanket - se under blanketter!

  NB Du kan få tilbudt en intern bolig, før opsigelsesfristen på din nuværende bolig er udløbet. Det kan derfor ske, at du skal betale husleje for to boliger i en periode. Depositummet/indskuddet for din nuværende bolig får du først tilbage ca. 14 dage efter lejemålets ophør. Så hvis du søger en intern bolig, skal du sørge for at have penge parat til 1. måneds husleje samt depositum/indskud til din nye bolig.

  Fremleje
  Hvis du skal på udveksling, i praktik eller andet, der gør, at du har behov for at flytte midlertidigt, har du mulighed for at fremleje dit værelse i op til to år. Du skal selv finde en person (fremlejetager) at leje dit værelse ud til. Fremlejetageren skal være under uddannelse eller starte på et studie senest tre måneder efter indflytning. Kollegiet skal godkende fremlejekontrakten, inden fremlejetageren kan flytte ind. Hvis du ønsker at fremleje dit værelse skal du udfylde en blanket. Se under blanketter!

  Forsikringer
  Kollegiekontoret har tegnet en husejeransvarsforsikring og en bygningsforsikring for kollegiet. Husejeransvarsforsikringen dækker bl.a. håndvaske, toiletter og vinduesruder. Bygningsforsikringen dækker bygninger og de faste installationer i tilfælde af brand, storm, skybrud, rør sprængning m.m.

  Ingen af de forsikringer, som Kollegiekontoret har tegnet, dækker dine personlige ejendele (pc’er, tv, stereoanlæg osv.). Heller ikke i tilfælde af vandskader eller lignende som du ikke er personlig skyld i.  Du bør derfor selv tegne en familie-/indboforsikring, den behøver ikke dække skader for glas og sanitet. Sørg dog for, at den dækker for genhusning, såfremt du for en periode bliver nødt til at fraflytte din bolig pga. f.eks. vandskade (heller ikke her dækker ejendommens forsikring). Dine forældres familie-/indboforsikring dækker dig muligvis, til du er fyldt 21 år.

  Vi vil også råde dig til at tegne en ulykkesforsikring. Hvis dine forældre har medtegnet dig på deres police, dækker deres police dig muligvis kun, til du er fyldt 18 år.
  Vær opmærksom på, at ingen forsikring dækker, hvis der er indbrud på grund af ulåste døre. Lås derfor altid dørene til f.eks. pulterrum, vaskeri og cykelrum.

  Erhverv
  Du må ikke drive erhverv fra din bolig.

  Klager
  Dialog er altid bedre end konflikt, men hvis en konflikt er gået i hårdknude, har du muligheden for at klage. Din klage skal være skriftlig og kun undtagelsesvis dreje sig om hændelser, der er mere end 2 uger gamle. Den skal sendes til beboerrådet for dit kollegium. Klager omhandlende overtrædelse af husordenen behandles af beboerrådet i lukkede møder med absolut diskretion. I tilfælde af alvorlige klagesager sender beboerrådet klagen til bestyrelsen, der viderebehandler dem.
  Hvis du har fået behandlet en klagesag, men ikke er tilfreds med udfaldet, har du mulighed for at henvende dig til bestyrelsen.

  Studiekontrol
  En gang om året er der mulighed for at du bliver kontaktet af kontoret vedrørende studiekontrol. Hvis du ikke sender studiekontrollen retur til tiden, eller hvis du ikke længere er studieaktiv, opsiger vi din bolig med tre måneders varsel. NB Du har lov til at blive boende i din bolig tre måneder efter studieophør.

  Opsigelse og fraflytning
  Du skal opsige din bolig via opsigelsesblanketten. Se under blanketter. Du har tre måneders opsigelse på din bolig fra næstkommende 1. i en måned. Det betyder at hvis du opsiger din bolig den 15. i en måned, begynder opsigelsesperioden fra den 1. i næstkommende måned og 3 måneder frem. Boligen skal være rengjort og ryddet og dine nøgler skal være afleveret til vagtmesteren senest to uger før ophør. Vagtmesteren foretager et fraflytningssyn. Hvis du ønsker at være tilstede ved dette syn, skal du selv aftale tid med ham senest 3 dage før fraflytningen.

  Energi forbrug
  Prisen for energi, el og varme, stiger hele tiden som følge af bl.a. grønne afgifter. Følgen er en konstant stigende husleje. Du kan være med til at udskyde stigningerne, ved at følge nogle enkle spareråd for el, vand og varme. Et særligt vigtigt råd er at slukke alle elforbrugende apparater på kontakten, så sparer vi stand by forbruget.

  Baren
  Baren kan lejes til brug af private fester. Kontakt vagtmesteren samt barformanden for kollegiet for nærmere info.

  Kollegiefester
  Kollegiefester vil blive afholdt ca. én gang i semestret og arrangeres af festudvalget.

  Beboerråd
  På AASKO er der et beboerråd – AASKO rådet. Det betyder at du som beboer er en del af et beboerdemokrati og kan være med til at sikre, at dit kollegium er et spændende og velfungerende sted.

  Demokratiet virker ved, at der mindst en gang om året bliver holdt et beboermøde for alle kollegiets beboere. På mødet vælger beboerne medlemmer og suppleanter til beboerrådet, desuden indstilles to medlemmer fra beboerrådet til kollegiets bestyrelse. Beboerrådet har bl.a. indflydelse på kollegiets budget og kan komme med forslag til forbedringer på kollegiet.

  Beboerrådet skal desuden sikre god ro og orden samt behandle de sager, der måtte være på klager fra beboere over andre beboere. Se afsnittet klager under Generel praktisk information i menupunktet Praktisk info til beboere. 

   

  Sidst opdateret: 16. oktober 2023